Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor deelname aan Markten/Braderieën georganiseerd door Axxent Events

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Standhouder: een persoon of organisatie die één of meerdere kramen of een grondplaats huurt.
Standplaats: één of meerdere kramen en/of grondplaats.
Grondplaats: een plek van een bij de inschrijving door te geven aantal meters.
Inschrijfgeld: kraamkosten of kosten van een grondplaats die berekend worden op basis van het door de standhouder ingevulde inschrijfformulier.
Kraamkosten: kosten van deelname aan de markt/braderie incl. alle kosten die benodigd zijn om de markt/braderie te organiseren, zoals kraamhuur, vergunningen, (weg)afzettingen, precariorechten, reclame, EHBO, toilet-/stroomvoorzieningen, organisatiekosten, etc.
Kosten grondplaats: kosten van deelname aan de markt/braderie incl. alle kosten die benodigd zijn om de markt/braderie te organiseren, zoals vergunningen, (weg)afzettingen, precariorechten, reclame, EHBO, toilet-/stroomvoorzieningen, organisatiekosten, etc.
Kraamhuur: kosten die gemaakt worden door de kraamleverancier.

Standplaats boekingen
Boekingen dienen enkel en alleen te worden gedaan via de inschrijfformulieren welke op de website van Axxent Events staan. Melden dat u komt op welke andere wijze ook, wordt niet verwerkt. Recht op deelname wordt verkregen na bevestiging van Axxent Events en na betaling van de factuur.
Boekingen zijn definitief en bindend. Alleen als u binnen de gestelde voorwaarden tijdig schriftelijk annuleert, komt uw betalingsverplichting te vervallen of kan eventueel reeds betaald inschrijfgeld (gedeeltelijk) worden geretourneerd. Axxent Events is wel gerechtigd de overeenkomst eventueel eenzijdig te ontbinden indien u niet voor de uiterste betaaldatum heeft betaald.
U bent pas verzekerd van een standplaats op een markt/braderie indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde fatale betaaldatum op de bankrekening van Axxent Events is bijgeschreven. Op de markt/braderie kan niet worden betaald. Uw aanmelding komt niet automatisch te vervallen als u niet of niet op tijd betaald.
Indien het verschuldigde bedrag niet voor de gestelde betaaldatum op de bankrekening van Axxent Events is bijgeschreven, kan de inschrijving eenzijdig door Axxent Events worden geannuleerd en is Axxent Events gerechtigd een andere gegadigde voor het evenement in te schrijven.
Mocht Axxent Events om wat voor reden dan ook het op de bevestiging/factuur vermelde aantal kramen en/of meters niet of niet in zijn geheel kunnen leveren, zal Axxent Events het betaalde inschrijfgeld reduceren tot het bedrag overeenkomend met de wel geleverde kramen en/of meters. Axxent Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving als gevolg van het minder geleverde aantal kramen en/of meters.
Bij niet op tijd betalen ontvangt u van ons tweemaal een herinnering. Heeft u beide niet binnen de gestelde termijn betaald, gaat de factuur naar een incassobureau welke vanaf dat moment de facturatie overneemt van Axxent Events. Hieraan zijn extra kosten verbonden die voor de standhouder zijn.

Annulering
Beide partijen hebben het recht de inschrijving voor een evenement tot 4 weken voor het evenement kosteloos te annuleren. Bij annulering tussen 4 en 2 weken voor het evenement dient u 50% van het totaalbedrag te betalen. Bij annulering vanaf 2 weken voor het evenement bent u 100% van het totaalbedrag verschuldigd en zal er geen restitutie plaatsvinden.
Bij annulering van de inschrijving voor een evenement wordt het volgens punt 1 van “Annulering” berekende bedrag alleen dan teruggestort indien de annulering schriftelijk wordt gemeld en door de organisatie bevestigd is. Hierop zijn geen uitzonderingen van toepassing.
Te laat: Deelnemers die een uur voor de begintijd van de markt niet op het evenement aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een standplaats. Het inschrijfgeld blijft verschuldigd en zal niet worden teruggestort.
Het al dan niet verhuren van uw vrijgekomen standplaats in geval van annulering of te laat komen is niet van invloed op uw betalingsverplichting.

Aansprakelijkheid
Axxent Events is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, schade in welke vorm dan ook. Vanaf het moment dat u de kraam/grondplaats in gebruik neemt tot het evenement is afgelopen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle mogelijke schade aan uw kraam en handelswaar. Ook schade toegebracht door omvallende marktkramen (wind) komen voor risico van de deelnemer zelf. Tevens bent u zelf verantwoordelijk voor schade aan derde.
Axxent Events is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen voor hoogte van omzet/verkoop van deelnemers of omzetderving door bijvoorbeeld tegenvallende bezoekers aantallen/weersomstandigheden/plek deelnemer op evenement e.d.
Axxent Events zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten een evenement te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om opkomst van publiek en deelnemers te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om Axxent Events aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek of deelnemers.
Indien Axxent Events moet besluiten de markt/braderie gedeeltelijk of geheel geen doorgang te laten vinden, door overmacht en/of slechte weersomstandigheden, kan de standhouder geen recht doen gelden op gehele of gedeeltelijke teruggave van het inschrijfgeld. De standhouder vrijwaart de organisatie voor elke schade en aansprakelijkheid bij afgelasting van de markt, ongeacht de reden hiervan.
Indien een deelnemer stroom nodig heeft dient deze hier zelf voor te zorgen, tenzij anders vermeld bij de informatie van het evenement. Bijvoorbeeld vragen aan een winkelier of bij een deelnemer die zelf een aggregaat heeft. Axxent Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.
Indien u stroom afneemt via Axxent Events, bent u verplicht in het bezit te zijn van goedgekeurde apparatuur (zoals haspel, stroomkabel). Mocht er door ons geconstateerd worden dat uw apparatuur niet veilig is, dan heeft Axxent Events het recht om de stroomvoorziening niet te bieden. Axxent Events kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door het niet verkrijgen van een stroomaansluiting. De eventuele schade/kosten ontstaan door onveilige apparatuur zullen bij de standhouder in rekening worden gebracht.

Marktinformatie
U krijgt enkele dagen voor de markt als extra service informatiemail over de locatie, uw standplaats nummer en plattegrond (indien mogelijk) toegestuurd. Niet ontvangen van deze toewijzing betekent niet dat uw boeking en dus uw betalingsverplichting is komen te vervallen, dit kan namelijk door externe factoren niet correct bezorgd zijn.
De bevestiging/factuur is niet voor een specifieke standplaats van een specifieke grote op het evenement, maar voor een standplaats ter grote van het aantal bevestigde kramen en/of meters ergens op het evenement. Plattegronden die wij u voor of na het sluiten van de overeenkomst toesturen alsmede de toewijzing geven slechts een indicatie van wat misschien mogelijk zou kunnen zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De marktmeester is te allen tijde gerechtigd om de indeling te wijzigen.
De tijden vermeld op de bevestiging/factuur zijn slechts een indicatie en kunnen nog wijzigen. De juiste tijden staan in bovenvermelde informatiemail vermeld. De aanpassing van de tijden van een evenement kunnen geen aanleiding zijn voor (kosteloze) annulering, geven geen recht op vermindering van het inschrijfgeld en geven geen recht op een vergoeding van inkomstenderving.
Als standhouder bent u verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren. Voor informatie: Keuringsdienst van Waren: Algemene Directie, telefoon-/faxnummer: 070 – 340 54 35. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen. De eventuele schade/kosten ontstaan door het niet nakomen van de wettelijke eisen zijn voor rekening van de standhouder.
Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van de wettelijke eisen gesteld door de brandweer. Zo dienen standhouders, die werken met open vuur, een deugdelijke gekeurde brandblusser bij zich te hebben op de locatie. De eventuele schade/kosten ontstaan door het niet nakomen van de wettelijke eisen zijn voor rekening van de standhouder.
Door de standhouder gebruikte apparatuur dient aan de ter plaatse geldende wettelijke eisen en richtlijnen te voldoen. Als standhouder bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het nakomen van deze wettelijke eisen. De eventuele schade/kosten ontstaan door het niet nakomen van de wettelijke eisen zijn voor rekening van de standhouder.
Voertuigen mogen enkel het terrein betreden vanaf én tot het door de organisatie aangegeven tijdstip en ná het sluiten van de markt. Het is niet toegestaan vóór beëindiging van de markt uw stand leeg te halen en de markt te verlaten, tenzij anders wordt gecommuniceerd door Axxent Events tijdens het evenement wegens bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden.
Na afloop van de markt/braderie dient de standhouder de standplaats schoon en leeg op te leveren. Afval, lege dozen en/of andere materialen dient u zelf mee te nemen. Indien u dit achter laat zult u hiervoor een factuur ontvangen van € 50,00 en gelden dezelfde voorwaarden die onder punt 6 bij “Standplaats boekingen” staan vermeld.
Indien u stroom of andere extra voorzieningen nodig heeft, dient dit van tevoren doorgegeven te worden. Hier zijn extra kosten aan verbonden, afhankelijk van de locatie en wat de wensen zijn.
Een uur voor en tijdens de markt/braderie zullen er geen kramen verplaatst worden en geen veranderingen aan de indeling meer gemaakt worden.
Het is niet toegestaan uw voertuig achter de kraam of op het marktterrein te laten. Na uitladen hiervan dient u zo spoedig mogelijk het voertuig van het marktterrein af te halen, ook om collega standhouders zoveel mogelijk de ruimte te geven. In zeer specifieke gevallen kan de organisatie besluiten dat een voertuig/aanhanger op het terrein kan blijven staan. Dit heeft niet betrekking op foodtrucks e.d. Uiterlijk een half uur voor de markt start, dient uw auto/aanhanger van het terrein te zijn.
Standhouders mogen enkel artikelen verkopen waarmee is ingeschreven, hier zal op gecontroleerd worden. Indien u andere artikelen wilt verkopen, dient u dat te overleggen met de organisatie. Axxent Events heeft het recht om de verkoop van andere artikelen waarmee u niet heeft ingeschreven, niet toe te staan.
Het is niet toegestaan anders dan met de organisatie afgesproken borden, rekken, tafels of andere zaken buiten de standplaats te plaatsen. Wilt u artikelen aanbieden naast uw kraam of wilt u zekerheid hebben dat u om de kraam heen kunt lopen, huurt u dan een grondplek naast uw kraam. Plaatst u toch artikelen naast de kraam terwijl u geen grondplek heeft geboekt, dan kan de organisatie ter plekke hier de extra meters voor in rekening brengen. Deze zal dan ter plekke moeten worden betaald. Het is niet vanzelfsprekend dat alle kramen vrij staan. Tevens is het niet toegestaan zaken te plaatsen welke de doorgang van publiek, hulpdiensten e.d. belemmeren.
Er mag geen alcohol worden verkocht, tenzij dit met de organisatie is afgesproken.
De organisatie bepaalt de marktindeling. Deelnemers mogen niet onderling zonder toestemming van de organisatie kramen/plaatsen ruilen. Bij toewijzing van een kraam zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de wensen van de standhouders.
Het is verboden de kramen of uw plek door te verhuren aan derden zonder vooraf verkregen toestemming van de organisatie. Dit dient u voor het evenement aan te vragen. Op het evenement zelf heeft u grote kans dat dit niet meer mogelijk is.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de lokale wet- en regelgeving, belastingplicht, warenwet, brandweervoorschriften, namaakbestrijding, KVK ect.

Akkoord Algemene Voorwaarden
In alle gevallen waarin de voorwaarden niet mochten voorzien beslist de organisatie. Standhouders zijn gebonden alle aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
U gaat akkoord met al de bovenvermelde voorwaarden door deelname aan één of meerdere van de geboekte markten/evenementen en betaling van één of meerdere van de geboekte markten/evenementen. U gaat hiermee de verplichting aan te handelen conform de gestelde voorwaarden.
Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere voorwaarden, kunt u niet aan onze markten/evenementen deelnemen. U dient ons in dat geval tijdig binnen de gestelde termijn van 4 weken voor het/de evenement(en) schriftelijk op de hoogte te stellen van uw annulering(en).