Algemene voorwaarden festivals

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN
ARTIKEL 1 DEFINITIES
“Organisatie”: Organisatie is Axxent Events / Axxent Investment BV, met Kamer van Koophandel nummer 69001987, de gebruiker van deze algemene voorwaarden in de overeenkomst met de andere partij (de Bezoeker) in de context van toegang tot het Evenement, en verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement.
“Bezoeker”: Bezoeker van een Evenement of de Website van Axxent Events.
“Evenement”: elk soort Evenement, in dit geval, handelend onder de naam Free Festival – inclusief een festival en alle bijbehorende faciliteiten – georganiseerd door Organisatie in Nederland en voor welke Organisatie deze voorwaarden gebruikt tegen Bezoeker. Evenement is onderdeel van en wordt georganiseerd door Organisatie en heeft zijn eigen activiteiten, zoals een eigen website.
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Organisatie en Bezoeker, met betrekking tot het gebruik van de Website, de toegang tot en de huisregels tijdens het Evenement.
“Ticket”: bewijs van toegang tot het Evenement, zowel fysiek als elektronisch.
“Website”: de website van Event of anderszins gekoppeld aan Evenement.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen Bezoeker en de Organisatie.
2.2 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.
2.3 De overeenkomst is alleen van toepassing op consumenten en uitdrukkelijk niet op professionele partijen. Bezoeker is altijd een consument die niet handelt van of namens een baan of bedrijf, en wordt in de wet beschreven als “andere partij”.

ARTIKEL 3 OPENBAARMAKING EN TOEPASSING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34233735 en kunnen door elke geïnteresseerde partij worden aangevraagd.
3.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar en kunnen worden gedownload via de Website voor Bezoeker.

ARTIKEL 4 WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Een gewijzigde versie zal op de Website worden gepubliceerd en worden ingediend bij de Kamer van Koophandel. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie. Als de bezoeker de gewijzigde voorwaarden niet wenst te accepteren, moet hij de aankoop van diensten of producten door de organisatie staken.

HOOFDSTUK 2 PRIVACYBELEID EN WEBSITE
ARTIKEL 5 PRIVACY BEPALINGEN
5.1 Organisatie respecteert de privacy van elke Bezoeker van de website en het Evenement en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens van de Bezoeker vertrouwelijk zijn en met zorg worden behandeld.
5.2 Elk ticket moet worden gepersonaliseerd om de toegang tot het evenement te garanderen. Als de naam op het ticket niet overeenkomt met de naam op de identificatiedocumenten van de bezoeker, kan de organisatie de toegang van de bezoeker weigeren. Organisatie verleent Bezoeker een optie om de naam op het ticket online te wijzigen tegen een vergoeding van 10% van de ticketprijs. Personalisatie wordt gebruikt om de verkoop op de zwarte markt te bestrijden, in noodgevallen en om bezoekers te informeren over het evenement en aanverwante zaken. Bezoeker kan op elk moment Organisatie vragen om de persoonlijke gegevens te verwijderen.
ARTIKEL 6 GEBRUIK VAN BEZOEKERSGEGEVENS
Op de Website kan de Bezoeker aangeven of de Organisatie hun gegevens mag gebruiken om informatie te sturen over aankomende evenementen, publicaties, aanbiedingen, campagnes en andere websites van Organisatie. Na het verkrijgen van deze toestemming kan Organisatie bezoekersgegevens delen met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep.
Bezoeker kan ook aangeven of hij informatie wil ontvangen over activiteiten van derden, zoals sponsors van evenementen of andere gelieerde bedrijven. Als een dergelijke toestemming wordt gegeven, kan Organisatie Bezoekersgegevens delen met deze derden. Bezoeker kan deze toestemming op elk gewenst moment intrekken door een e-mail te sturen naar Organisatie met de tekst “toestemming intrekken voor het delen van mijn informatie met derden met betrekking tot het evenement”.

ARTIKEL 7 VERTROUWELIJKHEID VAN BEZOEKER NAAR DERDEN
7.1 Bezoeker maakt zijn gebruikersnaam en wachtwoord niet bekend aan derden en is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het verlies van deze informatie. Als een derde kennis krijgt van deze Bezoekersgegevens, moet Bezoeker dit rechtstreeks melden bij de Organisatie.
7.2 Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor, of kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door Bezoeker voor het verlies van persoonlijke gegevens van Bezoeker aan de zijde van Bezoeker of voor enige schade die (mogelijk) voortvloeit uit een dergelijk verlies aan de zijde van Bezoeker .

ARTIKEL 8 VEILIGHEID
8.1 Organisatie neemt beveiligingsmaatregelen om de persoonlijke gegevens van Bezoeker te beschermen. Als zodanig voldoet de organisatie aan de relevante wet- en regelgeving. Organisatie neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alleen relevante partijen die toestemming hebben verkregen van Bezoeker of die nodig zijn voor de uitvoering van een contract, de gegevens kunnen bekijken en / of gebruiken.
8.2 Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor schade aan eigendommen of schade als gevolg van identiteitsfraude geleden door Bezoeker als een derde ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot de persoonlijke informatie van Bezoeker, toen de ongeoorloofde toegang plaatsvond ondanks de aanwezigheid van maatregelen / bescherming ingesteld door de Organisatie die kan volgens de wet en door redelijkheid en billijkheid van hen worden verwacht, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. Het online doorsturen van persoonlijke gegevens door Bezoeker gebeurt op eigen risico.

HOOFDSTUK 3 BEZOEK AAN EVENEMENTEN EN HUISREGELS
ARTIKEL 9 ALGEMEEN
9.1 Bij bezoeken aan een Evenement is Bezoeker verplicht zich te houden aan de voorwaarden en gedragsregels vastgesteld door de Organisatie.
9.2 Bezoeker aanvaardt de inhoud van deze algemene voorwaarden door middel van het verkrijgen en / of gebruiken van een Ticket, het betreden van de locatie van het Evenement en / of door hiervan kennis te nemen via de Website. Dit is ook van toepassing wanneer een ticket via een derde op enigerlei wijze, vorm of vorm wordt verkregen.
9.3 Organisatie geeft huisregels weer op of bij het Evenement, ook afgestemd op relevante specifieke omstandigheden van het Evenement. Bezoeker wordt gehouden zich te houden aan deze huisregels onder alle omstandigheden. De gevolgen van een overtreding van een bepaling van dit hoofdstuk van deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op de gevolgen van een overtreding van een bepaling van de huisregels genoemd in dit artikel.

TOEGANG VAN ARTIKEL 10
10.1 Organisatie kan het aantal tickets beperken dat bezoekers kunnen kopen.
10.2 De fysieke versie van het Ticket wordt eenmaal verstrekt en biedt toegang tot slechts één persoon. De elektronische versie van het Ticket wordt slechts eenmaal per e-mail verstrekt en biedt toegang tot slechts één persoon.
10.3 Vanaf het moment dat het Ticket aan Bezoeker wordt geleverd, draagt Bezoeker het risico en dient hij verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket te verantwoorden.

10.4 Toegang tot het Evenement wordt alleen verkregen door het tonen van een geldig en onbeschadigd Ticket, dat kan worden gescand. Bezoeker die geen geldig Ticket heeft, krijgt geen toegang tot het Evenement of kan worden verwijderd van de locatie van het Evenement. Een ticket dat het toegangscontrolesysteem als zodanig niet herkent en / of een onjuiste code oplevert, is ongeldig of leidt tot het vervallen van de geldigheid van het ticket, zonder recht op terugbetaling van de aankoopprijs. Als een Ticket naar alle waarschijnlijkheid nep is, kan de Organisatie bovendien de houder van deze kaart toegang tot de (de site van) Evenement weigeren of weigeren. Bezoeker of de houder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding voor schade of verlies die dit kan veroorzaken.
10.5 Toegang tot het Evenement is alleen mogelijk voor personen ouder dan 18 jaar. Een organisatie hoeft geen ticket terug te betalen als de organisatie bezoekers ontzegt of weigert vanwege schending van het minimumleeftijd. Personen die een Evenement willen bijwonen, kunnen worden gevraagd en zijn verplicht om een geldig identiteitsbewijs met foto te tonen als resultaat van controles op dat minimumleeftijd. Organisatie kan de ID direct of indirect kopiëren, inclusief het maken van een fotokopie, met het oog op het handhaven van de openbare orde en veiligheid, of op verzoek van bevoegde (overheids) instanties.

10.6 Toegang wordt alleen verleend aan de eerste houder van het Ticket die gescand wordt bij de ingang van het Evenement. Organisatie mag ervan uitgaan dat het ticket toebehoort aan de houder. De organisatie is niet verplicht om verdere controles uit te voeren om te verifiëren dat het ticket geldig is. Bezoeker heeft verantwoordelijkheid met betrekking tot het ticket dat hij heeft gekocht.
10.7 Bezoeker is alleen toegestaan op plaatsen waar het ticket uitdrukkelijk het recht op geeft. Instructies over dit onderwerp door beveiligingspersoneel, politie, medewerkers van de Organisatie en / of andere bevoegde autoriteiten moeten te allen tijde onmiddellijk door Bezoeker worden opgevolgd.

ARTIKEL 11 WEIGERING VAN TOEGANG
Over het algemeen behoudt Organisatie zich het recht voor om toegang tot of verdere toegang tot bepaalde personen op (de locatie van) een evenement te weigeren of om ze te verwijderen uit de (site van) gebeurtenis zoals door hen geschikt geacht voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid tijdens het evenement. Hetzelfde is van toepassing als Visitor kleding, teksten of personages draagt die, naar de mening van de Organisatie, als beledigend, discriminerend kunnen worden beschouwd of agressie of onrust van andere Bezoekers kunnen veroorzaken, of zich kunnen uitkleden tijdens het Evenement (inclusief maar niet beperkt tot, bijvoorbeeld, blootstellen van het bovenste deel van het lichaam). Als een Ticket naar alle waarschijnlijkheid nep is, kan de Organisatie bovendien de houder van deze kaart toegang tot de (de site van) Evenement weigeren of weigeren. Bezoeker of de houder kan geen aanspraak maken op enige vergoeding voor schade of verlies die dit kan veroorzaken.

ARTIKEL 12 OVERDRAAGBAARHEID EN WEDERVERKOOP
12.1 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisatie om Tickets voor Evenementen direct of indirect door te verkopen of om ze te gebruiken voor commerciële doeleinden, inclusief voor promotie en / of reclame voor items, als prijs in wedstrijden of als onderdeel van pakketten (zoals pakketten aangeboden door busbedrijven, (bus) touroperators, reisbureaus en ticketbureaus), tenzij het een individuele transactie in de privésfeer betreft.
12.2 Organisatie kan een erkend (online) verkoopplatform (bijvoorbeeld een extra officieel verkoopkanaal) inschakelen voor Tickets voor een Evenement. Bezoeker mag nergens anders dan een officieel verkoopkanaal een Ticket to Event kopen of verkopen, tenzij er sprake is van een individuele transactie in de privésfeer.
12.3 Organisatie kan noch verantwoordelijk worden gehouden, noch kan schade worden geclaimd als gevolg van de verkoop of aankoop van een Ticket voor het Evenement (inclusief de geldigheid van een Ticket voor het Evenement) door een andere partij dan het verkoopkanaal dat is aangewezen door de Organisatie.
12.4 Bezoeker die zijn Ticket overdraagt voor vergoeding aan een derde, zonder commercieel doel, dat wil zeggen een individuele transactie in de privésfeer, blijft (mede) verantwoording verschuldigd aan Organisatie voor de naleving van de voorwaarden uiteengezet in dit artikel.
12.5 Indien Bezoeker zijn verplichtingen in dit artikel niet nakomt en / of niet kan garanderen, is Bezoeker een directe boete verschuldigd van EUR 300,00 (driehonderd euro) aan Organisatie per overtreding per Ticket en EUR 50,00 (vijftig euro) per dag en per Ticket dat de overtreding voortduurt of heeft voortgezet, onverminderd het aanvullende recht van de Organisatie om nakoming door Bezoeker te eisen en / of vergoeding van geleden schade of schade te lijden.
12.6 De wijze van verkoop van Tickets is, behoudens de bepalingen van dit hoofdstuk, eveneens vastgelegd in een specifieke regeling.
12.7 Organisatie is gerechtigd om de Tickets te annuleren of te annuleren zonder dat Bezoeker recht heeft op een terugbetaling van het bedrag dat zij aan Organisatie voor het Ticket hebben betaald (inclusief servicekosten), rechtstreeks of via een officieel verkoopkanaal.

13 ARTIKEL 13 LICHAAM ZOEKEN
Organisatie heeft het recht om een bezoekerscentrum te (laten) doorzoeken voorafgaand aan het betreden van de locatie of tijdens het evenement.

ARTIKEL 14 VERBODEN PUNTEN
14.1 Met het risico van confiscatie, mag Bezoeker geen professionele apparatuur meebrengen voor fotografie, filmen, geluid en / of andere opnameapparatuur, geen glaswerk, plastic flessen, drugs, blikjes, vuurwerk, stokken, kettingen, distikstofoxide, dieren, wapens en / of andere gevaarlijke voorwerpen (inclusief maar niet beperkt tot spuitbussen of traangas) of andere zaken waarvan naar het oordeel van beveiligingspersoneel, politie, werknemers van de Organisatie en / of andere bevoegde autoriteiten discriminerende of provocerende teksten voorkomen, afbeeldingen of vormen naar zichzelf of naar een andere persoon, of deze in bezit hebben op de locatie van het Evenement, of gebruik deze objecten vóór of tijdens een Evenement. In beslag genomen items worden niet geretourneerd.
14.2 Bezoekers mogen hun eigen drank en eten niet meebrengen.
14.3 Consumptie, gebruik, handel of bezit van verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij overtreding hiervan kan de politie onmiddellijk betrokken zijn.
14.4 In beslag genomen items kunnen worden vernietigd.
14.5 Het verkopen of aanbieden op locatie, of het aanwezig zijn voor dat doel, merchandise, waaronder (alcoholische) dranken, voedsel, souvenirs, t-shirts (inclusief de bijbehorende verpakking, (plastic) bril en dergelijke), is alleen toegestaan indien en in de mate dat toestemming is verkregen van de Organisatie en op voorwaarde dat de regering vereiste vergunningen beschikbaar heeft
14.6 Organisatie behoudt zich het recht voor om advertenties van de locatie af te weren, inclusief advertenties die verband houden met of voortvloeien uit directe of indirecte reclameactiviteiten / reclamehandelingen van een sponsor die niet direct verbonden is aan Evenement en / of Organisatie.
14.7 Het publiek moet afval, inclusief geconsumeerde dranken en voedsel, in de daarvoor bestemde containers deponeren.
14.8 Het is verboden om zich op een manier te gedragen die anderen als provocerend, bedreigend of aanstootgevend ervaren op de locatie van Event. Verder is het verboden om enig gevaar voor de gezondheid of veiligheid van zichzelf of anderen te creëren of om anderen schade toe te brengen.
14.9 Het is verboden om op de locatie van Event lichtinstallaties, hekken, daken, loopbruggen, kanalen en andere uitrusting of gebouwen te beklimmen.
14.10 Het verspreiden of uitdelen van folders, flyers en / of goederen op het Evenement en in de directe omgeving ervan is verboden tenzij de Organisatie hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

ARTIKEL 15 NIET-ROKERSGEBEURTENISSEN
15.1 Bezoeker mag niet roken tijdens een Evenement op een overdekte plaats (zoals, maar niet beperkt tot tenten, parasoltent, etc.), tenzij deze plaats specifiek is aangeduid als een “rookruimte”. De Organisatie zal redelijke stappen ondernemen om de Bezoekers op de hoogte te stellen van het niet-roken karakter van het Evenement, maar kan niet garanderen dat het Evenement volledig rookvrij is. Bezoeker heeft in geen geval recht op restitutie van het inschrijfgeld of enige andere vergoeding indien het evenement niet volledig rookvrij is.
15.2 Eventuele boetes die worden opgelegd aan Organisatie als gevolg van overtreding van het rookverbod worden teruggevorderd van de betreffende Bezoeker.

ARTIKEL 16 FILM EN VIDEOVOETAGE
16.1 Het opnemen van (delen van) een Evenement op een professionele en / of commerciële manier, inclusief fotograferen, filmen, audio- en / of foto-opnames, alsmede herdrukken en / of kopiëren van het programmaboekje, posters en ander drukwerk is niet toegestaan zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Organisatie.
16.2 Bezoeker die aanwezig is op een Evenement:
a) erkent dat het evenement een openbaar evenement is;
b) stemt in met de opname en / of het gebruik van hun naam, stem, portret en / of afbeelding, live uitgezonden of anderszins of opgenomen audio- en videodisplay, een uitzending of een andere vorm van distributie, inclusief foto’s of andere huidige of toekomstige mediatechnologieën;
c) geeft onvoorwaardelijke toestemming voor gebruik als bedoeld in sub b) voor onbepaalde tijd en wereldwijd;
d) is niet verantwoordelijk noch Organisatie, noch partijen die met toestemming van de Organisatie beeldmateriaal en / of geluidsmateriaal gebruiken voor commerciële doeleinden, voor het gebruik van dit beeld en / of geluidsmateriaal;
e) afstand doet van hun beeldrechten wat betreft beeldmateriaal in en rond de locatie van het Evenement waarop zij zichtbaar zijn in de afbeelding;
f) erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens de Organisatie beveiligingsvideo’s van hen kunnen worden gemaakt in het kader van de openbare orde en veiligheid. Onder bepaalde omstandigheden kan Organisatie vereist zijn door competente handhavings- of onderzoeksinstanties die over een gepast rechtsgebied beschikken of een rechterlijke beslissing om livemening van het beeldmateriaal aan te bieden of om beeldmateriaal aan de betrokken diensten vrij te geven.
16.3 Organisatie is bevoegd om opnames gemaakt van Evenementen en de Bezoekers te (doen) namaken en / of te maken en deze afbeeldingen te reproduceren en / of te publiceren of de publicatie van deze afbeeldingen in welke vorm en op welke manier dan ook te regelen. Bezoeker geeft onvoorwaardelijke toestemming voor de productie van de bovengenoemde opnames, verwerking, publicatie en gebruik van dergelijke, in de breedste zin van het woord. Bezoeker doet hierbij onherroepelijk afstand van enige interesse die zij zouden kunnen hebben in de bovenstaande opnamen. Voor zover Visitor auteursrechten, naburige rechten en / of beeldrechten op bovenstaande opnamen heeft, wijzen zij deze rechten zonder voorbehoud toe aan Organisatie en hierbij zien zij onherroepelijk af van hun beeldrechten en / of zullen zij geen beroep hierop doen. Alles wat hier wordt genoemd voor zover de wet dit toestaat.

ARTIKEL 17 EIGEN RISICO
17.1 Bezoeker komt op (site van) evenement op eigen risico.
17.2 Bezoeker is zich er uitdrukkelijk van bewust dat luide muziek zal worden gespeeld tijdens Evenement. Organisatie benadrukt hoe belangrijk het is dat Bezoeker zijn gehoor af en toe een pauze geeft tijdens het Evenement door naar een gebied te gaan waar geen luide muziek wordt gespeeld en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.
17.3 Organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het betreden van (de site van) een Evenement en / of het bijwonen van een Evenement, inclusief gehoorverlies en andere lichamelijke aandoeningen, tenzij het grove nalatigheid en / of opzet door de Organisatie betreft.
17.4 Als de organisatie niettemin aansprakelijk wordt gehouden, dan is elke aansprakelijkheid beperkt tot 30.000,00 EUR (dertigduizend euro) als gevolg van schade veroorzaakt door persoonlijk letsel of kosten die voortvloeien uit de bovenstaande toegang of
aanwezigheid, zoals, maar niet beperkt tot gehoor-, visuele en andere lichamelijke aandoeningen van Bezoeker, als gevolg van welke schade dan ook, inclusief die voortvloeiend uit acties van andere Bezoekers, Organisatie, haar personeel en / of derden die ingeschakeld als exposanten.

ARTIKEL 18 LOCKERS
18.1 Organisatie heeft de mogelijkheid om Bezoeker de mogelijkheid te bieden om een kluisje te huren tijdens het Evenement. Een kluisje is een opslagruimte voor voorwerpen, kleding, tassen, geld en / of waardevolle spullen van Bezoeker, waarvoor Bezoeker een privésleutel ontvangt. Met deze sleutel kan Visitor het kluisje openen en sluiten.
18.2 Organisatie heeft de mogelijkheid om een voucher in de voorverkoop aan te bieden, die kan worden gebruikt om een sleutel op te halen voor een kluisje bij Event. In het geval combinatiesloten worden gebruikt, ontvangt Visitor een dag voor de gebeurtenis het nummer van het kluisje en de bijbehorende code per e-mail. Bezoeker is verantwoordelijk voor de tegoedbon op eigen risico en rekening.
18.3 Organisatie mag een derde inhuren voor de huur van kluisjes.
18.4 Organisatie is in geen geval aansprakelijk voor verlies en / of diefstal en / of gebruik door een derde partij van de private sleutel. Bovendien is Organisatie in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal uit de kluis. Het gebruik van het kluisje is op eigen risico van Bezoeker.

ARTIKEL 19 PARKEER- EN PENDELBUSSEN
19.1 Organisatie zal parkeerfaciliteiten en shuttlebussen aanbieden, waarvan de uitvoering kan worden uitbesteed aan een derde partij.
19.2 Organisatie heeft de mogelijkheid om een voucher in de voorverkoop aan te bieden, die bezoekers kunnen gebruiken om gebruik te maken van de parkeerfaciliteiten of de pendelbussen. Bezoeker is verantwoordelijk voor de tegoedbon op eigen risico en rekening.

ARTIKEL 20 TOKENS
20.1 Eten en drinken bij Event kan alleen met tokens worden gekocht.
20.2 Tokens die tijdens een evenement worden gekocht, zijn alleen geldig voor dat evenement.
20.3 Organisatie heeft de mogelijkheid om een voucher in de voorverkoop aan te bieden, die bezoeker kan gebruiken om de gekochte tokens op te halen bij een officiële kassa op het evenement. Bezoeker is verantwoordelijk voor de tegoedbon op eigen risico en rekening.
20.4 De Organisatie zal onder geen beding de aankoopprijs van tokens terugbetalen aan het einde van het Evenement. De tokens zijn ook niet inwisselbaar voor geld of nieuwe tokens.

ARTIKEL 21 OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de ruimste zin van het woord, waaronder mede begrepen ziekte en / of intrekking van de artiest (en), alsmede (werk) stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme of dreiging daarvan, burgeroorlog, oproer, natuurrampen, overschrijding van de levertijd door leveranciers van goederen of diensten, transportproblemen al dan niet als gevolg van een tekort aan vervoermiddelen of overheidsmaatregelen, brand en andere ernstige verstoringen bij het bedrijf van Organisatie, slechte weersomstandigheden, situaties die het gevolg zijn van het verlies van vergunningen of ontheffingen, de omstandigheid dat de leverancier (s) en / of (sub) aannemer (s) van de Organisatie niet aan hun verplichtingen voldoen of dit niet doen tijdige mode, verlies, beschadiging of diefstal van de essentiële voorzieningen van de Organisatie en / of eigendommen, invoer- of handelsbeperkingen, enz.
21.2 Slechte weersomstandigheden worden gedefinieerd als de (dreigende) aanwezigheid van hevige winden, onweersbuien, wervelwinden, extreme neerslag (regen, hagel of sneeuw) of andere weersomstandigheden die de openbare orde of de veiligheid van personen en / of goederen beïnvloeden.

ARTIKEL 22 (GEDEELTELIJK) VERPLAATSEN OF ANNULEREN
22.1 Organisatie kan in geval van overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden, (gedeeltelijk) verplaatsen of (gedeeltelijk) annuleren van een Evenement.
22.2 Indien een evenement (gedeeltelijk) wordt verplaatst of geannuleerd, zal de organisatie deze omstandigheid zo veel mogelijk publiceren op de manier die passend wordt geacht. In het geval van volledige annulering, is de Organisatie alleen gehouden om de toegangsprijs op verzoek van Bezoeker te vergoeden, maar niet de reserverings- of administratiekosten.
22.3 De terugbetaling zal slechts plaatsvinden binnen een redelijke termijn na de datum van het geannuleerde Evenement, wanneer Bezoeker een geldig Ticket verstrekt, zoals bepaald en aangekondigd door de Organisatie (of de partij die de betaling van het Ticket voor het Evenement verwerkt) via de kanalen aangekondigd door Organisatie.

ARTIKEL 23 PROGRAMMA
De organisatie zal ernaar streven het aangekondigde programma zoveel mogelijk in overeenstemming met het aangekondigde tijdschema uit te voeren. De Organisatie is echter niet aansprakelijk voor gebreken in deze dienstregeling en de daaruit voortvloeiende schade aan bezoekers en / of derden.
ARTIKEL 24 OVERIGE REGELS
24.1 Bezoeker is verplicht zich te houden aan de regels, interne voorschriften, eventuele wijzigingen daarvan en de instructies van de Organisatie, exploitanten van de locatie van het Evenement, het transportbedrijf van de shuttlebus, het beveiligingspersoneel, brandweerlieden, politie en andere geautoriseerde partijen.
24.2 Specifieke regels kunnen van toepassing zijn op de locatie of locatie van een Evenement dat zal worden aangekondigd of openbaar gemaakt. Indien mogelijk zullen de regels voorafgaand aan het evenement ook op de website worden gepubliceerd.
24.3 Het is verboden eigendommen of bezittingen van de organisatie te vervoeren van de evenementensite; dit omvat restanten van eten en drinken. In geval van schade aan ons eigendom of aan het eigendom van de Organisatie, bent u aansprakelijk voor de reparatie-, vervangings- en / of renovatiekosten.

ARTIKEL 25 SANCTIES
25.1 Bezoeker die op enigerlei wijze inbreuk maakt op de bepalingen van dit hoofdstuk, andere huisregels of gedragsregels en instructies van de Organisatie, exploitanten van de locatie van het Evenement, veiligheidspersoneel, brandweerlieden, politie en andere gemachtigde partijen kan toegang worden geweigerd of verwijderd van ( een deel van) de locatie van het evenement door de laatste partijen zonder voorafgaande kennisgeving of worden overgedragen aan de politie.
25.2 Wanneer Visitor in strijd is met de bepalingen van dit hoofdstuk en andere huisregels en / of gedragsregels, verliest Bezoeker enige aanspraak op een terugbetaling van de prijs betaald door Bezoeker voor het Ticket en enige aanspraak op compensatie. Bovendien kan Bezoeker de Organisatie in geen geval aansprakelijk stellen voor enige schade als gevolg van een omstandigheid die schending van de bepalingen in dit hoofdstuk en andere huisregels en / of gedragsregels (mede) veroorzaakt door Bezoeker betreft.

HOOFDSTUK 4 VOORWAARDEN VOOR DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN AANGEBODEN
ARTIKEL 26 BETALING VAN E-TICKETS
Als een bezoeker een elektronische versie van een ticket voor een evenement koopt, wordt de betaling voor dit product doorgaans afgehandeld door een derde partij, mogelijk gemaakt door de organisatie. Deze derde partij hanteert eigen algemene voorwaarden met betrekking tot Bezoeker als koper van het Ticket, waarvan deze voorwaarden, evenals deze algemene voorwaarden van Organisatie, van toepassing zijn op de overeenkomst betreffende het Ticket.

ARTIKEL 27 AANBIEDINGEN VAN EXPOSANTEN OP EEN GEBEURTENIS
Bezoekers kunnen producten of diensten kopen die worden aangeboden door derden / exposanten op evenementen, zoals voedingsmiddelen, dranken of koopwaar. Hoewel deze exposanten zorgvuldig door de Organisatie worden gekozen, zijn zij geen partij bij een overeenkomst tussen Bezoeker en die derde partij. De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de aankoop door Bezoeker van een product of dienst bij een derde / exposant op de locatie van het Evenement.

HOOFDSTUK 5 SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 28 REGELS
Voor zover de Bezoeker niet volledig en / of tijdig voldoet aan de gedragsregels, kan de Organisatie, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, zijn verplichtingen opschorten, het contract verbreken zonder aansprakelijk te zijn voor enige compensatie, of specifieke acties eisen.

ARTIKEL 29 INFORMATIE OVER DE WEBSITE
Hoewel de organisatie veel zorg en aandacht besteedt aan het verstrekken van informatie op hun website, kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie.

ARTIKEL 30 AANSPRAKELIJKHEID VOOR INFORMATIE
30.1 Organisatie is in geen geval verantwoordelijk tegenover Bezoeker of derden voor fouten, (beperkte) informatie of details op een Website, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag jegens Bezoeker. Organisatie, haar gelieerde ondernemingen of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een dienst of overeenkomst zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade, kosten, winstderving, verlies, gevolgschade, verlies van privacy of verlies van informatie voor directe of indirecte gebruik of werking van de Website.
30.2 Met het oog op online factoren waarvan de Organisatie geen zeggenschap heeft of redelijkerwijs geen zeggenschap kan uitoefenen, kan de Organisatie de Bezoeker uitdrukkelijk niet garanderen dat de Website, delen daarvan of bijbehorende functies feilloos zullen functioneren of altijd zullen werken volgens de beschrijving of beschikbaar zijn voor gebruik. Hetzelfde geldt voor de werking van de server die door de organisatie wordt gebruikt. Met het oog op factoren kan het volgende worden overwogen. De (kwaliteit van) internetverbindingen, de aanwezigheid van hyperlinks naar (onbekende) websites van derden, mogelijke aanvallen door hackers of anderen, virussen, bugs of andere fouten of defecten.
ARTIKEL 31 VERVANG CLAUSULE
Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met de wet, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De betreffende bepaling zal ophouden te bestaan en vervangen worden door een wettelijke bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij de inhoud, strekking en aard van de oorspronkelijke bepaling.

ARTIKEL 32 TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE
32.1 Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
32.2 De rechtbank Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen over de overeenkomst en de algemene voorwaarden.